Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Michal Kříž - Enduro4all.cz
IČ: 06038875
DIČ: CZ7310132896
se sídlem/adresa provozovny: Žežice 13, Ústí nad Labem (Chuderov), 400 02 

Kontaktní údaje:
Michal Kříž 
Email: eshop@enduro4all.cz

Tel.: +420 603 426 016
www: https://www.enduro4all.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím eshopu umístěného na webové stránce www.enduro4all.cz (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích změní Podmínek.


Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování obchodních údajů, které naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši kupní smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a kupní smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí eshopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.enduro4all.cz.


 

II. Některé definice

2.1  Cena je finální částka, kterou budete hradit za Zboží;

2.2  Cena za dopravu a platbu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení,
       zpoplatnění platební metody;

2.3  Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu (platbu);

2.4  DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.5  Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.6  Objednávka je Váš závazná návrh na uzavření kupní smlouvy o koupi Zboží s Námi;

2.7  Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchování       
       historie objednaného Zboží a uzavřených kupních smluv;

2.8  Vy jste osoba nakupující na našem eshopu, právními předpisy označována jako kupující;

2.9  Zboží je vše, co můžete nakoupit na eshopu;


 

III. Obecná ustanovení a poučení

3.1  Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní eshopu;

3.2  Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce
       budeme tedy považovat za správné a pravdivé;

3.3  Na našem eshopu nabízíme možnost udělit hodnocení v rámci objednávky. Hodnocení je dobrovolné a je sbíráno pro účely získání osvědčení od
       Heureky. Tato hodnocení, pokud jsou po realizaci nákupu zákazníkem formou emailového formuláře udělena, interně v systému dochází k
       propojení s Id objednávkou, takto lze prokázat a ověřit, že jsou hodnocení od reálných zákazníků;


 

IV. Uzavření smlouvy

4.1 Smlouvu je s Námi možné uzavřít pouze v českém jazyce;

4.2 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby;

4.3 K tomu, abychom mohli kupní smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na eshopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny     
následující
 údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na eshopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem "Přidat do košíku");

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budu zadány v   
    rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí eshopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou
    uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, tel. číslo
   a emailovou adresu;

4.4 V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku
tlačítka "Objednat s povinností platby" Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka máte povinnost přečíst si tyto obchodní
podmínky, pro odeslání objednávky je potřeba zaškrtnout souhlas a seznámení s těmito Podmínkami. Po stisknutí tlačítka "Objednat s 
povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

4.5  Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce, součástí bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Jakmile ověříme skladovou dostupnost zboží, bude Vám v co nejkratší době změněn stav Objednávky na "Vyřizuje se" a zaslán Vám email s tímto
oznámením. V případě zjištění nedostupnosti zboží, případně ke zjištění detailů Vás budeme kontaktovat osobně na uvedený telefonní
kontakt případně email v objednávce.

Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Posledním stavem do kterého se objednávka může dostat je stav "Vyřízeno", tato e-mailová zpráva je Vám zaslána v momentě, kdy je Zboží pro Vás připraveno k expedici dopravci. Tímto potvrzením vyřízení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy  mezi Námi a Vámi. Objednávka je také do stavu Vyřízeno umístěna v okamžiku připsání platby za Zboží na účet, případně zaplacení online přes platební bránu.
 

4.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situaci, kdy Zboží není dostupné. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat s možnou alternativou produktu, případně termínem dodání od dodavatele. Následně budete mít možnost nabídku přijmout nebo odmítnout.

4.7  V případě, že bude v eshopu nebo Objednávce uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky případně k vystavení faktury a tudíž uzavření kupní smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat s novou nabídkou, opravené ceny. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u variant produktů nebo jiných prodejců, chybí či přebývá cifra.

4.8  V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny (případ např. objednávky na dobírku/nebo hotovost)

4.9  V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4.10  V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu (nejčastěji formou voucheru/kódu). Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky (v košíku), vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte a platnost slevového kódu/voucheru bude aktuální, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.


 

V. Uživatelský účet

5.1  Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání Zboží a vidět zde historii svých objednávek. Kupující může objednávat Zboží také bez registrace.

5.2  Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.VI. 
Cenové a platební podmínky/výhrada vlastnického práva

6.1  Cena je vždy uvedena v rámci eshopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě v kupní smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci eshopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu a způsob platby, případně výše slevy apod.

6.2  Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3  Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží (případě během předání Zboží v případě dopravce). Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:


Bezhotovostně platební kartou (online platba) - platba probíhá přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné zde.
 
- Bezhotovostně bankovním převodem (ČR i Slovensko) - Informace pro provedení platby Vám zašleme s potvrzením Objednávky. Cena je splatná do 48 h od objednání.

- Dobírkou v hotovosti při předávní zboží dopravcem (pouze na území České republiky) - dochází k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě této platby, je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

- V hotovosti při osobním odběru - Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně, Celková cena je tak splatná při převzetí Zboží.

6.4  Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny nebo v případě platby na dobírku či v hotovosti v momentě odeslání oznámení o vyřízení objednávky a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží.

6.5  Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem, je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.VII. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

7.1  Zboží Vám bude doručeno dle termínu uvedeném v detailu Produktu (případně po našem kontaktování) způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z těchto možností:

- PPL (ČR i Slovensko)

- GLS

- Osobní odběr v provozovně

7.2  Zboží je možné doručit v rámci České republiky a vybranými dopravci i na Slovensko

7.3  Doba doručení závisí vždy na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v detailu produktu. V případě odlišnosti, Vás po přijetí objednávky budeme okamžitě kontaktovat a informovat. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání, protože na tu mají vliv např. dopravci a jejich vytíženost. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

7.4  Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

7.5  V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl 7.4 Podmínek, nemá to za následek porušení. Naší povinností Vám je Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata 500 Kč. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.6  Pokud je z důvodu vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaší e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7.7 Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů výše, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodu na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocení Zboží.

7.8  V případě, že Zboží nebylo v eshopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti budeme Vás vždy informovat v případě:

- mimořádného výpadku výroby dodavatele Zboží, sdělíme Vám novou očekávanou dobu dostupnosti

- prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy dělíme novou očekávanou dobu dodáníVIII. 
Práva z vadného plnění

8.1 Zaručujeme se, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle č. 7.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíte

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáží nebo instalaci (pokud je dodáno v balení dodavatelem)

d) je vhodné k účelu k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi životnosti, funkčnosti, kompatibility odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů, které můžete rozumně očekávat

8.2 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

8.3 V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněn některá z podmínek čl. 8.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese provozovny - Žežice 13, Ústí nad labem (Chuderov), 400 02. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

8.4 Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží, nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží

Ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

8.5  Jsme oprávnění odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

8.6  Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8.7 Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

8.8 V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

8.9 Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8.10 Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnil;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.11  Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.12  O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu její vyřízení. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

8.13  V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

8.14  V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Reklamační formulář

 IX. 
Odstoupení od smlouvy

9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

9.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

9.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

9.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

9.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

9.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

9.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

9.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 

Odstoupení od smlouvy formulář
X. Řešení sporů se spotřebiteli
 


10.1  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@enduro4all.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

10.3  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.2  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).XI. 
Závěrečná ustanovení

11.1  Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

11.2  Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

11.3  Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. V případě opakované dodávky či pravidelné dodávky zboží, informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

11.4  V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

11.5  Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

11.6  Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit. 

Přílohy:

Odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 6.1. 2023